VAT (21%) excluded for orders outside the EU
Worldwide shipping
 • Nederlands
 • Algemene voorwaarden

  ALGEMENE VOORWAARDEN

   

  Ondernemingsgegevens:

   

  www.panthers.be is een onderdeel van Cynalco BVBA

  Overheet 9A, 9290 Berlare, België

  BTW: BE0633.646.758

  [email protected]  

  tel.: +32(0)2/203.08.43

   

   

  1.Algemene Bepalingen

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die online met Panthers (Cynalco BVBA) worden gesloten. Gelieve deze zorgvuldig te lezen voordat u een bestelling plaatst. Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Bovendien worden alle geschillen tussen ons uitsluitend door de Belgische rechtbanken beslecht. Niets in deze algemene voorwaarden zal geacht worden uw wettelijke rechten aan te tasten.

  Door gebruik te maken van deze 
website stemt u in met deze algemene voorwaarden. Alle transacties met Panthers (Cynalco BVBA) zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Met ‘de onderneming’, ‘wij’ of ‘ons/onze’ wordt steeds verwezen naar Panthers (Cynalco BVBA). Met ‘de klant’ wordt steeds verwezen naar de persoon of personen die bij de onderneming goederen aankopen of ermee instemmen om goederen aan te kopen. Elke verwijzing naar de website impliceert een verwijzing naar alle URL’s die eigendom zijn van Panthers (Cynalco BVBA).

   

  1. Bestellingen

  Van zodra de betaling bevestigd wordt is uw aankoop definitief. De koopovereenkomst wordt gesloten in de taal van de website op het moment dat je de betaling uitvoert.

  Om een product aan te kopen dient u het product eerst toe te voegen aan uw winkelmandje. Indien u de gewenste producten aan uw winkelmandje hebt toegevoegd, kan u uw contactgegevens, facturatiegegevens en leveringsgegevens invoeren. Daarna kan u een betaalmethode kiezen en vervolgens de betaling uitvoeren. Indien de betaling is uitgevoerd, zal je een pagina krijgen waarop je bestelnummer zichtbaar is. Vanaf dit moment is uw aankoop definitief. De koopovereenkomst wordt gesloten in de taal van de website op het moment dat je de betaling uitvoert.

  Wij aanvaarden bestellingen via online transacties(secure server). Gelieve het gedeelte ‘Betalingen’ te lezen voor verdere informatie hierover. Alle transacties met krediet- en debetkaarten zijn onderworpen aan validatiecontroles en de goedkeuring door de uitgever van de kaart.

  We aanvaarden Visa, Mastercard, Maestro, iDeal & Bancontact

  Indien de uitgever van uw kaart weigert in te stemmen met uw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

  Let op: minderjarigen (onder 18 jaar) mogen niet tot de aankoop overgaan, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

  Als we niet in staat zijn om uw producten te leveren door een stockfout, stocktekort of elke andere onvoorziene omstandigheid, zal uw bestelling geannuleerd worden en brengen we u daarvan op de hoogte. Vervolgens volgt de terugbetaling van het geannuleerde producten(en).

   

  1. Prijzen

  Alle prijzen zijn in euro en inclusief BTW volgens het geldende tarief, tenzij duidelijk anders wordt vermeld. Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

   

  1. Levering

  Bestelde producten worden zo snel mogelijk geleverd overeenkomstig de gevraagde leveringswijze. Alle leveringskosten kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u uw bestelling binnen de geraamde leveringstermijn ontvangt. Alle goederen worden geleverd onder voorbehoud van hun beschikbaarheid. Promoties lopen steeds gedurende de aangegeven periode of zolang de voorraad strekt.

  Als we niet in staat zijn om uw producten te leveren door een stockfout, stocktekort of elke andere onvoorziene omstandigheid, zal uw bestelling geannuleerd worden en brengen we u daarvan op de hoogte. Vervolgens volgt de terugbetaling van het geannuleerde producten(en).


  Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die u had besteld, dient u dit te melden en de artikelen naar ons terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen na hun ontvangst. Indien we een dergelijke kennisgeving niet ontvangen, wordt de klant geacht de artikelen te hebben aanvaard als zijnde bevredigend. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld.

  Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

   

  1. Sancties voor niet-betaling

  Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Panthers beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Panthers zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.
   

  1. Garantie

  Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. 
Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.
Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

   

  Algemeen


  Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de Panthers klantendienst ([email protected]). Wij bezorgen u dan het retourformulier waarmee u volledig kosteloos binnen de 14 kalenderdagen de producten in hun originele verpakking en met het etiket kan terugsturen.

  Elk gebrek dient binnen 10 dagen na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge abnormaal of incorrect gebruik, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik en slijtage. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. De garantie is niet overdraagbaar.

   

  1. Verzakingstermijn

   

  De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen: De consument heeft het recht aan Panthers mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 7 dagen vanaf de levering contact opnemen met de Panthers klantendienst ([email protected]) en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Cynalco, Overheet 21A, 9290, Berlare. Goederen met een verkoopsprijs van 100 euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd.


  Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

  Zullen in geen geval worden teruggenomen:

  • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen 

  • artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd 


  • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden(bv sokken, ondergoed,...)

   

  1. Overmacht

   

  We zijn niet verantwoordelijk voor de niet-nakoming van onze verplichtingen indien dit het gevolg is van, of wordt veroorzaakt door arbeidsgeschillen of eender welke andere omstandigheden die redelijkerwijs buiten de controle van de onderneming vallen, zoals gevallen van overmacht, oproer en onlusten, overstroming, brand, staking, lock-out, problemen om vervoer te vinden en de uitvaardiging van wetten. Indien het wegens dergelijke omstandigheden voor de onderneming onmogelijk wordt om de bestelde artikelen binnen een redelijke tijdspanne geheel of gedeeltelijk te leveren, wordt de aansprakelijkheid van Panthers (Cynalco BVBA)  beperkt tot de waarde van de niet-geleverde artikelen, vermeerderd met eender welke bijbehorende leveringskosten.

   

  1. Inhoud, Prijzen en Drukfouten

   

  Alle informatie die op onze website(s) opgenomen is of die op eender welk gedrukt materiaal van de onderneming te lezen is, wordt niet als dwingend beschouwd of als beste praktijk erkend. Zij dient slechts te worden beschouwd als nuttig bijkomend advies naast andere erkende praktijkrichtlijnen. Alle informatie op onze website wordt regelmatig geüpdatet.

   

  Wij controleren de prijzen en specificaties naar best vermogen. Hoewel we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat ze correct zijn, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor fouten en weglatingen. We behouden ons het recht voor om onze prijzen en specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

   

  1. Eigendom van Goederen

   Alle aan de klant geleverde artikelen blijven eigendom van Panthers (Cynalco BVBA) tot de betaling van alle verschuldigde bedragen voor de betreffende artikelen door ons is ontvangen.

   

  1. Vragen of Klachten

  Alle vragen, klachten of opmerkingen kunnen worden verstuurd naar onze klantendienst via [email protected]. We stellen alles in het werk om uw klacht binnen de 2 werkdagen na ontvangst te behandelen. Indien we uw klacht niet onmiddellijk kunnen oplossen, delen we u de vermoedelijke termijn mee en houden we u op de hoogte van elk onderzoek.

  • Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.
  • Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalifceerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be
  • - Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

   

  1. Wijziging Voorwaarden

  Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Panthers. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. Panthers kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.    

  1. Bewijs


   De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 
   

  1. Auteursrecht & Kopieerrecht

  De inhoud van deze website en andere publicaties van Panthers (Cynalco BVBA) zijn eigendom of staan onder licentie van Panthers (Cynalco BVBA) of worden gebruikt met de toestemming van de eigenaar. Reproductie is ten strengste verboden, tenzij met toestemming.

  Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »